بازید رئیس شورای شهر بابل از

روز شنبه مورخه 1393/2/6 ریاست شورای اسلامی شهر بابل جناب آقای محمدعلی عباسی فیروزجا در محل حضور یافتند.

ارسال کننده

حسین کرمی

تاریخ ارسال

1400/10/01

به گزارش روابط عمومی جهت کاشت در پاییز آینده تعداد 1000 عدد نهال نارنج در آرامگاه گله محله خزانه گردید.به گزارش روابط عمومی جهت کاشت در پاییز آینده تعداد 1000 عدد نهال نارنج در آرامگاه گله محله خزانه گردید.به گزارش روابط عمومی جهت کاشت در پاییز آینده تعداد 1000 عدد نهال نارنج در آرامگاه گله محله خزانه گردید.به گزارش روابط عمومی جهت کاشت در پاییز آینده تعداد 1000 عدد نهال نارنج در آرامگاه گله محله خزانه گردید.