عیادت شهردار منتخب بابل، عضو شورای اسلامی شهر ومدیرعامل سازمان آرامستان ها از حاج عباس نصیری

عیادت محمد قاسم دابوئیان شهردار منتخب بابل، بهرام لطیفی عضو شورای اسلامی شهر و سید علی رحیمایی مدیرعامل سازمان آرامستان ها از جانباز سرافراز کشور حاج عباس نصیری

ارسال کننده

روابط عمومی سازمان آرامستان های شهرداری بابل

تاریخ ارسال

1400/09/02

محمد قاسم دابوئیان شهردار منتخب بابل، بهرام لطیفی عضو شورای اسلامی شهر و سید علی رحیمایی مدیرعامل سازمان آرامستان ها از جانباز سرافراز کشور حاج عباس نصیری عیادت کردند.