بررسی اولیه تعرفه سال ۱۴۰۱ سازمان آرامستان‌های شهرداری بابل

با حضور محمد قاسم دابوییان سرپرست شهرداری بابل پیشنهاد اولیه تعرفه سال ۱۴۰۱ سازمان آرامستان‌های شهرداری بابل بررسی شد.

ارسال کننده

روابط عمومی سازمان آرامستان های شهرداری بابل

تاریخ ارسال

1400/08/23

به گزارش روابط عمومی سازمان آرامستان های شهرداری بابل  با حضور محمد قاسم دابوییان سرپرست شهرداری بابل پیشنهاد اولیه تعرفه سال ۱۴۰۱ سازمان آرامستان‌های شهرداری بابل بررسی شد.
سید علی رحیمایی سرپرست سازمان آرامستان‌های شهرداری بابل در این خصوص گفت: تعرفه سازمان آرامستان با توجه به اینکه در تعیین تعرفه عموما مبتنی بر مصالح بوده، افزایش پیش‌بینی شده در دو بخش مصالح محور و خدمت محور تبیین شده است که پس از بررسی در هیات مدیره و شورای سازمان به تصویب شورای محترم اسلامی شهر بابل خواهد رسید.