افزایش نیمکت در قطعات فردوس و‌ جنت آرامستان باغ بهشت (گله محله) بابل

نیمکت های جدید در آرامستان باغ بهشت (گله محله) بابل نصب گردید.

ارسال کننده

روابط عمومی سازمان آرامستان های شهرداری بابل

تاریخ ارسال

1401/05/11

به گزارش روابط عمومی سازمان آرامستان های شهرداری بابل، به منظور رفاه زائرین محترم آرامستان باغ بهشت (گله‌محله) شهرداری بابل نسبت به افزایش نیمکت در قطعات فردوس و‌ جنت اقدام گردید. ️اعتبار بهبود مبلمان آرامستان از محل درآمدهای اختصاصی سازمان آرامستان ها تامین شده است.